Παρουσίαση του site.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης ​​Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, οι χρήστες του ιστότοπου https: // www.neuf.tv/ την ταυτότητα των διαφόρων ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής και της παρακολούθησής του:

Ιδιοκτήτης : Neuf.tv
Créateur : Neuf.tv
υπεύθυνη δημοσίευση : Neuf.tv - επικοινωνία (στο)neuf.tv
Ο υπεύθυνος έκδοσης είναι νομικό πρόσωπο.
webmaster : Neuf.tv - επικοινωνία (στο)neuf.tv
Φιλοξενία : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Πιστωτικές μονάδες: Neuf.tv

Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Χρήση του ιστότοπου https: // www.neuf.tv/ συνεπάγεται πλήρη και πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης είναι πιθανό να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή, επομένως οι χρήστες του ιστότοπου καλούνται να τους συμβουλεύονται σε τακτική βάση.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Εντούτοις, μπορεί να αποφασιστεί διακοπή λόγω τεχνικής συντήρησης Neuf.tv, η οποία στη συνέχεια θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους χρήστες πριν από τις ημερομηνίες και ώρες της παρέμβασης.

Ο ιστότοπος ενημερώνεται τακτικά από Neuf.tv. Με τον ίδιο τρόπο, οι νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: ισχύουν ωστόσο για τον χρήστη που καλείται να τους παραπέμψει όσο πιο συχνά γίνεται, προκειμένου να τις λάβει υπόψη.

Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο ιστότοπος https://www.neuf.tv/ στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και ψηφιακά νέα.

Neuf.tv προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε οφείλονται σε αυτήν είτε σε τρίτους συνεργάτες που της παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο δίνονται ενδεικτικά και είναι πιθανό να εξελιχθούν. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

Συμβατικοί περιορισμοί τεχνικών δεδομένων.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, ο χρήστης συμφωνεί ιστοσελίδα για πρόσβαση στο site χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, που δεν περιέχουν τον ιό και με ένα πρόσφατο πρόγραμμα περιήγησης, up-to-ημερομηνία

Διανοητική ιδιοκτησία και απομιμήσεις.

Neuf.tv είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης σε όλα τα στοιχεία που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, το λογότυπο, τα εικονίδια, οι ήχοι και το λογισμικό.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων του χώρου, ανεξάρτητα από τα χρησιμοποιούμενα μέσα ή διαδικασίες, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια: Neuf.tv.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site ή οποιοδήποτε από τα υλικά του θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα L.335-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Περιορισμοί Ευθύνης.

Neuf.tv δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για άμεση ή έμμεση ζημιά που προκαλείται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο https: // www.neuf.tv/, και προκύπτει είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

Neuf.tv δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνος για έμμεσες ζημιές (όπως για παράδειγμα απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) μετά τη χρήση του ιστότοπου.

Οι διαδραστικοί χώροι (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στο χώρο επαφών) είναι διαθέσιμα στους χρήστες. Neuf.tv διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον χώρο και θα παραβίαζε τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων. Εάν ισχύει, Neuf.tv επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αστική ή / και την ποινική ευθύνη του χρήστη, ιδίως σε περίπτωση ρατσιστικού, καταχρηστικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού μηνύματος, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μέσο (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.).

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Στη Γαλλία, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται ιδίως από το νόμο n ° 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο n ° 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 24 Οκτώβριος 1995.

Με την ευκαιρία της χρήσης του ιστότοπου https: // www.neuf.tv/, μπορούν να συλλεχθούν: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο, ο πάροχος πρόσβασης του χρήστη, η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση Neuf.tv συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη για τις ανάγκες ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος. Ο χρήστης παρέχει αυτές τις πληροφορίες έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων, ιδίως όταν τις εισάγει ο ίδιος. Στη συνέχεια προσδιορίζεται στον χρήστη του ιστότοπου η υποχρέωση ή μη παροχής αυτών των πληροφοριών.

Σύμφωνα με 38 και επόμενα του 78 17 δικαίου Ιανουαρίου 6 1978 σχετικά με τα δεδομένα, τα αρχεία και τις ελευθερίες, κάθε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και προβολής αντιρρήσεων για τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, κάνοντας μια γραπτή και υπογεγραμμένη αίτηση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας με την υπογραφή του κατόχου κομμάτι, προσδιορίζοντας τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί η απάντηση.

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη του ιστότοπου δεν δημοσιεύεται χωρίς τη γνώση του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, μεταφέρεται, εκχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η υπόθεση της επαναγοράς του Neuf.tv και τα δικαιώματά του θα επέτρεπαν τη μετάδοση τέτοιων πληροφοριών στον πιθανό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση αποθήκευσης και τροποποίησης δεδομένων σχετικά με τον χρήστη του ιστότοπου.

Οι βάσεις δεδομένων που προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου του Ιουλίου 1 1998er τη μεταφορά της οδηγίας 96 / 9 από 11 1996 Μαρτίου σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

Σύνδεσμοι υπερκειμένου και cookies.

Ο ιστότοπος https://www.neuf.tv/ περιέχει έναν αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους, που έχουν ρυθμιστεί με την άδεια του Neuf.tv. Ωστόσο, Neuf.tv δεν έχει τη δυνατότητα επαλήθευσης του περιεχομένου των τοποθεσιών που επισκέφθηκαν με αυτόν τον τρόπο και συνεπώς δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για το γεγονός αυτό.

Η πλοήγηση στον ιστότοπο είναι πιθανό να προκαλέσει την εγκατάσταση cookie(ων) στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά το οποίο καταγράφει πληροφορίες που σχετίζονται με την πλοήγηση ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο προορίζονται για τη διευκόλυνση της επακόλουθης πλοήγησης στον ιστότοπο και προορίζονται επίσης να επιτρέψουν διάφορα μέτρα προσέλευσης.

Η εγκατάσταση αρνείται ένα cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσετε τους υπολογιστές τους ως εξής, για να αρνηθείτε τη χρήση των cookies:

Στον Internet Explorer: εργαλείο καρτέλα (σχήμα σύμβολο πάνω δεξιά γρανάζι) / Επιλογές Internet. Κάντε κλικ Απόρρητο και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies. Πατήστε Εντάξει.

Στον Firefox: στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο.
Διαμορφώστε τους κανόνες διατήρησης σχετικά με: χρήση εξατομικευμένων παραμέτρων για το ιστορικό. Τέλος, αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Στο Safari: Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στο εικονόγραμμα μενού (που συμβολίζεται με ένα γρανάζι). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Εμπιστευτικότητα", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα "Cookies", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Κάτω από το Chrome: Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στο εικονόγραμμα μενού (που συμβολίζεται με τρεις οριζόντιες γραμμές). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Εμπιστευτικότητα", κάντε κλικ στις προτιμήσεις. Στην καρτέλα "Εμπιστευτικότητα", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Εφαρμοστέο δίκαιο και απόδοση δικαιοδοσίας.

Οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου https: // www.neuf.tv/ υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο. Αποκλειστική δικαιοδοσία αποδίδεται στα αρμόδια δικαστήρια του Παρισιού.

Οι κύριοι σχετικοί νόμοι.

Νόμος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, που τροποποιήθηκε κυρίως από τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες.

Νόμος αριθ. 2004-575 της 21ης ​​Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.

Λεξικό.

Χρήστης: Internet σύνδεση, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα ιστοσελίδα.

Προσωπικές πληροφορίες: "πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία ισχύει" (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).